Szállítási és Vásárlási feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az alábbi általános szerződési feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve!

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

I. Preambulum, jelen szerződés célja, a szállító adatai

 • A Wood-Tools Kft (a továbbiakban: szállító vagy üzemeltető)
 • Szállító adatai elérhetőségei
 • Cégnév: Wood-Tools Kft
 • Székhely: 8000 Székesfehérvár Határ utca 84
 • Cégjegyzék szám: 07-09-024582
 • Nyilvántartó hatóság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 24804774-2-07
 • Elektronikus elérhetőség: woodtoolskft@gmail.com
 • Telefon: 0630-546-8346
 • Kapcsolattartó : Radeczki Melinda
 • Jelen általános szerződési és felhasználási feltételek (a továbbiakban: ászf) célja, hogy a vevők és a szállító által a későbbiekben megkötendő egyedi szerződések általános szerződési feltételei rögzítésre kerüljenek és azok a vevők által előzetesen megismerhetőek legyenek.

II. A megrendelés menete

 • A megrendelés, illetve a vásárlás külön regisztráció nélkül is lehetséges. A megrendelés leadására a webáruház üzemelése idején folyamatosan lehetőség van. A megrendelés menete a következő: 1. Töltse ki személyes adatait (név, szállítási cím, telefonszám)! Kérjük figyeljen az adatok pontosságára, mert téves adatok megadása esetén a kapcsolatfelvétel, illetve a megrendelés teljesítése meghiúsulhat! 2. A megvásárolni kívánt terméket valamint  mennyiséget jelölje meg az arra kijelölt rubrikában! 3. Írja be a képernyőn látható ellenőrző kódot a megadott rubrikába! 4. Ezt követően a „Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, illetve megjegyzést is fűzhet a megrendeléséhez. 5. Az Ön által megadott e-mail címre a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.

III. A szerződés létrejötte

 • A vevő a termék megrendelése, illetve az arra vonatkozó szállítási szerződés megkötése iránti igényét a weboldalon található megrendelő lap kitöltésével és elküldésével jelezheti.

IV. A vételár és a fizetés módja

A termékekre vonatkozóan megjelenített ár minden esetben tartalmazza a törvényben előírt áfát
(27%), A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza.A megrendelt termékeket a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak!

V. A teljesítési határidő, szállítás módja
Tájékoztatjuk, hogy a megrendelések feldolgozása munkanapokon 9-17 óra között történik. A

 • megrendeléseket – ha a felek másképp nem állapodnak meg – a visszaigazolás elküldésétől számított 5 munkanapon belül házhoz szállítás útján teljesítjük.A vevők által leadott megrendelések alapján a termékek kiszállítását a Royal Sprint. végzi. A csomagok kézbesítése  munkanapokon 8-17 óra közötti időszakban történik . Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni.A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg. A kétszeri kézbesítési kísérlet ellenére át nem vett csomagok szállítási költségét a vevő köteles a szállító részére megtéríteni! Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, a termék ismételt megküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani! Erről bővebben a megadott elérhetőségeken érdeklődhet.

VI. A termékek átvétele

Tájékoztatjuk, hogy a termékeket a szállító csomagolva, a számlával együtt kézbesítteti. Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és a termékeken észlelelt esetleges sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

VII. Elállási jog
A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozása

 • Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi

  Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre Wood-Tools Kft 8000 Székesfehérvár Határ utca 84

  Email : woodtoolskft@gmail.com

  Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

  Az elállás/felmondás joghatásai

  Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli . A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

  Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási   nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
  A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
  Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett

VIII. Adatkezelés, adatvédelem

 • Jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a weboldalon megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják jelen nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a weboldalon. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, amely jelen nyilatkozat alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és megválaszoljuk kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.Az üzemeltető számára alapvető cél a weboldalt látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető  a  látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket,  bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
 • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze.
Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt az oldal látogatója és a termékek vásárlója (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett weboldalra vonatkozik.A weboldal látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, illetve a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. A cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol.

 • A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.
 • Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a fentiekben megadott elérhetőségeken.